Наука

 За час, що минув з попередньої акредитації, на кафедрі виконані дослідження за темами:

— «Дослідження працездатності та напружено-деформованого стану елементів механічних та біомеханічних систем»

(0117U006804, д-р техн. наук, професор Доценко В.М.);

— «Розробка ефективних покриттів та комбіновано зміцнених шарів для підвищення роботоздатності деталей АТ та АД»

(0118U004549, д-р техн. наук, професор Костюк Г.І.).

— «Інформаційна підтримка етапів життєвого циклу виробів аерокосмічного профілю»

(номер державної реєстрації 0117U006972, д-р техн. наук, професор Павленко В.М.);

— «Створення математичних моделей та аналіз на їх основі гетерогенних механічних систем для об’єктів авіаційно-космічної техніки та обладнання для їх виготовлення»

(0112U000332, д-р техн. наук, професор Доценко В.М.);

— «Концепція створення наноструктур, нано- та традиційних покриттів з урахуванням впливу адгезії на ефективність та працездатність деталей АТ і АД та РІ»

(0112U001574, д-р техн. наук, професор Костюк Г.І.);

— «Дослідження вузлів і деталей літальних апаратів і їх двигунів шляхом їх моделювання як гетерогенних механічних систем»

(0115U001161, д-р техн. наук, професор Доценко В.М.);

— «Створення методологічних основ інтеграції виробничих систем підтримки прийняття рішень в єдиний простір знань на підприємствах аерокосмічного профілю»

(0115U000997, д-р техн. наук, професор Павленко В.М.);

— «Експериментально-теоретичне дослідження отримання наноструктур при дії іонних та світло-променевих потоків на конструкційні матеріали та РІ»

(0115U000332867, д-р техн. наук, професор Костюк Г.І.).

— «Дослідження працездатності та напружено-деформованого стану елементів механічних та біомеханічних систем» (0117U006804, д-р техн. наук, професор Доценко В.М.);

— «Розробка ефективних покриттів та комбіновано зміцнених шарів для підвищення роботоздатності деталей АТ та АД» (0118U004549, д-р техн. наук,

професор Костюк Г.І.).

— «Розробка методів та обладнання для формування оксидних та вуглецевих наноструктур дією потоків плазми» (0122U001160, д-р техн. наук,

професор Баранов О.О.).

У 2020 році колектив кафедри виграв грант Національного фонду досліджень України за темою «Наукові основи створення оксидних та вуглецевих наноструктур в умовах плазмового середовища» (0120U105422, д-р техн. наук, професор Баранов О.О.)

Напрями досліджень є багатоаспектними, комплексними і націленими на розвиток у здобувачів свідомого ставлення до майбутньої фахової діяльності, сприяють прищепленню вмінь і навичок критичного аналізу своїх професійних дій та їхніх наслідків, що відкриває перспективу постійного самовдосконалення.

У виконанні НДР брали участь викладачі кафедри, а також здобувачі та аспіранти. Результати виконання науково-дослідних робіт знайшли відображення у наукових публікаціях.

Викладачами та аспірантами кафедри захищені 7 кандидатських та 4 докторські дисертації:

— у 2013 році була захищена 1 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Мелкозьорова О.М.);

— 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (Павленко В.М.);

— у 2015 році була захищена 1 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Москаленко І.М.);

— 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (Сисоєв Ю.О.);

— у 2016 році захищено 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(Баранов О.О.);

— у 2018 році захищена 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (Назін В.І., «Динаміка здвоєних гідростатодинамічних підшипників ковзання агрегатів енергоустановок», науковий консультант д-р техн. наук, професор Доценко В.М.) та кандидатська дисертація (Бреус А.О., «Удосконалення плазмово-іонної технології для отримання наноструктур на поверхні ріжучого інструменту», науковий керівник д-р техн. наук, професор Костюк Г.І.)

— у 2019 році захищені 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (Кантемір І.В., «Удосконалення процесів створення наноструктур у плазмово-іонних та лазерних технологіях для підвищення ефективності різального інструменту», науковий керівник д-р техн. наук, професор Костюк Г.І.; Мінаєв М.О. «Отримання композиційних наноструктурних вакуумно-дугових покриттів структури Ti-TiN/TiON та їх властивості», науковий керівник д-р техн. наук, професор Сисоєв Ю.О.; Світличний С. П. 

«Моделі взаємодії м’якого тіла з перешкодою і результати їх дослідження», науковий керівник д-р техн. наук, професор Ванін В. А.)

— у 2020 році захищена 1 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (Матвєєв О.В., «Формування наноструктур при швидкоплинних процесах іонного і лазерного оброблення різального інструменту і деталей», науковий керівник д-р техн. наук, професор Костюк Г.І.).